Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TO BE TOUCHED
Voor deelname aan privé sessie, workshop of lezing

Artikel 1 Definities

1.1 Anita Janssen-Rootering eigenaar van eenmanszaak TO BE TOUCHED: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie TO BE TOUCHED als organisatie een overeenkomst voor het geven van een privé sessie of workshop heeft gesloten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen TO BE TOUCHED en de deelnemer.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met TO BE TOUCHED voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4 Door betaling geef je aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
2.5 De prijzen op de website zijn de actuele prijzen.
2.6 De sessie pakketten hebben een tijdelijke geldigheidsduur.
▪ Pakket van 3 sessies heeft een geldigheid van 3 maanden vanaf de datum van aanschaf; ▪ Pakket van 5 sessies heeft een geldigheid van 4 maanden vanaf de datum van aanschaf; ▪ Pakket van 7 sessie heeft een geldigheid van 5 maanden vanaf de datum van aanschaf.

Artikel 3 Aanmelding

3.1 Aanmelding voor een privé sessie, workshop of lezing voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. De aanmelding kan per post of email plaatsvinden. Na ontvangst van de persoonlijke gegevens van de deelnemer en, indien van toepassing, de gegevens van het deelnemende gezelschapsdier/paard, ontvangt de deelnemen een deelname factuur.
In de week voor aanvang van de privé sessie, workshop of lezing krijgt deelnemer een schriftelijke bevestiging per email met nadere informatie over de deelnemers en eventueel de deelnemende gezelschapsdieren/paarden.
3.2 Deelname aan privé sessie, workshop of lezing is pas definitief na schriftelijke bevestiging van aanmelding door TO BE TOUCHED en de volledige betaling van het deelname bedrag, tenzij anders overeengekomen op de deelname factuur.
3.3 De kosten van deelname genoemd op de website zijn inclusief de wettelijk vastgestelde omzetbelasting. Op de deelname factuur wordt de omzetbelasting apart gespecificeerd.
3.4 Met de betaling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en geef je aan dat je gezelschapsdier/paard gezond is en aan de privé sessie, workshop mee kan doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met TO BE TOUCHED.

Artikel 4 Annulering of wijziging door TO BE TOUCHED

4.1 TO BE TOUCHED behoudt zich het recht voor om de geplande privé sessie, Workshop of lezing te annuleren of te verplaatsen bij:
▪ onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor TO BE TOUCHED niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; of ▪ extreem slechte weersomstandigheden; ▪ of onvoldoende deelnemers.
Waar mogelijk zal TO BE TOUCHED een passend alternatief aanbieden
4.2 In het geval van wijziging in de vastgestelde data door TO BE TOUCHED zal de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer de deelnemer niet in staat is om op deze gewijzigde data deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de door de deelnemer verrichte betalingen terugbetaald.
4.3 In het geval van annulering door TO BE TOUCHED krijgt de deelnemer gelegenheid om deel te nemen aan de daarop volgend geplande privé sessie, workshop. Als er geen alternatieve data zijn gepland, worden de door de deelnemer verrichte betalingen terugbetaald.
4.4 Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door deelnemer verrichte betalingen.

Artikel 5 Annulering of wijziging door deelnemer

5.1 Annulering of wijziging van deelname aan de privé sessie, workshop of lezing dient schriftelijk per brief of email plaats te vinden.
5.2 In het geval van annulering door de deelnemer tijdens de privé sessie, workshop of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelname bedrag. Deelnemer kan in overleg iemand anders laten meedoen.
5.3 In het geval van annulering door deelnemer voor aanvang van de privé sessie, workshop of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelname bedrag.
5.4 Wijziging van de privé sessie, workshop of lezing door deelnemer is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals sterfgeval of ziekte en dient schriftelijk per post of per email plaats te vinden.
5.5 Bij wijziging van de privé sessie, workshop of lezing door deelnemer, biedt TO BE TOUCHED de mogelijkheid om in overleg en op basis van beschikbaarheid de gemiste tijd in te halen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Het verschuldigde deelname bedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van TO BE TOUCHED, tenzij anders overeengekomen. Indien er op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd, vervalt bovenstaande regeling.
6.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer de toegang tot de privé sessie, workshop of lezing worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.
6.3 In het geval van niet tijdige betaling is TO BE TOUCHED te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang.

Artikel 7 Auteursrechten

7.1 Alle rechten van het door TO BE TOUCHED verstrekte lesmateriaal voor de privé sessies of workshop én de door haar verstrekte documentatie berusten bij TO BE TOUCHED voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
7.2 Zonder schriftelijk toestemming van TO BE TOUCHED is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor opleidingen, cursussen of workshops die niet door TO BE TOUCHED worden verzorgd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Door toezending en ondertekening van het inschrijfformulier of aanmelding via het inschrijfformulier op de website verklaar je een rechtsgeldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) te hebben, omdat je zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen en malversaties van je gezelschapsdier/paard tijdens de privé sessies, workshop en eventuele overige activiteiten.
8.2 TO BE TOUCHED is gerechtigd een door deelnemer meegebracht gezelschapsdier/paard van deelname uit te sluiten als er sprake is van ziekte, pijn of andere zichtbaar ongemak.
8.3 De deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gezelschapsdier/paard vrij is van parasieten. Bij nalatigheid is TO BE TOUCHED gerechtigd om het deelnemende gezelschapsdier/paard toegang tot de praktijkruimte te weigeren en van verdere deelname uit te sluiten.
8.4 Deelname aan de privé sessies, workshop of lezing door het gezelschapsdier(en)/paard(en) van de deelnemer en deelnemer zelf is voor eigen risico van de deelnemer.
8.5 TO BE TOUCHED is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom én gezelschapsdier/paard van de deelnemer.
8.6 TO BE TOUCHED is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer of diens gezelschapsdier/paard als gevolg van onderling oefenen van en op een ander deelnemer en/of diens gezelschapsdier/paard voor, na of tijdens de privé sessie of workshop.
8.7 TO BE TOUCHED is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes van de onder zijn/haar hoede meegenomen gezelschapsdier/paard.
8.8 TO BE TOUCHED is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.9 TO BE TOUCHED is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
8.10 TO BE TOUCHED is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan gezelschapsdieren/paarden van andere deelnemers en bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van de deelnemer voor, tijdens en na de privé sessie, workshop of lezing.
8.11 TO BE TOUCHED is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat de deelnemer na de privé sessie, workshop of lezing met de opgedane kennis doet.

Artikel 9 Uitsluiting van deelname

9.1 TO BE TOUCHED behoudt zich het recht voor een deelnemer en/of het gezelschapsdier/paard van de deelnemer, die door het gedrag of anderszins, het normale verloop van de opleidingsuren belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelname aan de overeengekomen opleidingsuren uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag. In overleg kan er naar een alternatieve oplossing worden gezocht.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

10.1 Deelnemer verklaart dat de aan de opleidingsuren het gezelschapsdier/paard in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal als emotioneel in staat is, deel kan nemen aan de privé sessie of workshop.
10.2 Deelname aan een (praktijk)oefening door de deelnemer en/of gezelschapsdier/paard van de deelnemer is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Deelnemer houdt rekening met de persoonlijke zone van andere deelnemende gezelschapsdieren/paarden. Sommige gezelschapsdieren/paarden kunnen goed langs elkaar heen lopen, bij anderen kan het een reactie uitlokken; let vooral op bij in- en uitgangen.
11.2 Deelnemer raakt een gezelschapsdier/paard van iemand anders niet zomaar aan, maar vraagt het eerst.
11.3 Deelnemer geeft een gezelschapsdier/paard van een andere deelnemer nooit voedsel mits hiervoor toestemming is verleend. Er zijn gezelschapsdieren/paarden die allergisch reageren op bepaalde bestanddelen in het voedsel.
11.4 Deelnemer kijkt een gezelschapsdier/paard van een andere deelnemer niet recht in de ogen aan, dat kan een reactie uitlokken.
11.5 Deelnemer laat het eigen gezelschapsdier/paard nooit alleen achter, maar neemt het dier mee of vraagt iemand anders om deze vast te houden.
11.6 Indien een deelnemer klachten heeft, kan dat schriftelijk aan TO BE TOUCHED kenbaar worden gemaakt. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u reeds verrichte betalingen.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 De aan TO BE TOUCHED verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met TO BE TOUCHED, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van TO BE TOUCHED, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht een deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan TO BE TOUCHED worden gemeld.

TO BE TOUCHED houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en aan te passen.
Versie april 2018

©Algemene Voorwaarden TO BE TOUCHED 01-04-2018

#TTOUCH #TOBETOUCHED #ANITA JANSSEN